Wat is Kerstmis? Een aantal begrippen uitgelegd

Wat is Kerstmis? Op deze pagina een uitleg van diverse begrippen uit de katholieke Kerk en traditie.

Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te vinden met alle begrippen uit de katholieke Kerk en traditie op alfabetische volgorde! Onderstaande informatie over Kerstmis komt uit deze encyclopedie. Op verschillende woorden kunt u doorklikken en dan vindt u over dat woord of begrip verdere informatie.

Kerstmis

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon.

Christusmis

Het woord kerstmis komt van het Middelnederlandse kerstesmisse. 'Kerstes' duidt op Christus en 'misse' op mis: 'Christusmis' dus. 'Kerstmis' verwijst tegenwoordig naar het feest dat in de Christusmis wordt gevierd: dat van de Geboorte van Jezus Christus.

Aankondiging door een engel

De Bijbel vertelt dat Jezus Christus in Bethlehem geboren werd uit de Maagd Maria. Maria wist dat er met haar kind iets bijzonders aan de hand was. Een engel had haar namelijk verkondigd dat zij de moeder zou worden van de lang verwachte Messias, Gods Zoon. De aankondiging door de engel, ook wel Annunciatie genoemd, was eeuwenlang een geliefd thema in de Europese kunst.

Geen plaats in de herberg

Toen Maria hoogzwanger was, zag zij zich vanwege een volkstelling gedwongen om met haar man Jozef van Nazareth naar Bethlehem te trekken. In Bethlehem aangekomen bleek er geen plaats meer te zijn in welk gastenverblijf dan ook. Maria en Jozef konden alleen nog in een stal terecht.

Geboorte in een stal

Het kindje Jezus wordt in de stal geboren. Het wordt in doeken gewikkeld en neergelegd in een kribbe, een voederbak voor dieren (Luc. 1 en 2). Maria en Jozef worden vanaf de geboorte tezamen met het kindje Jezus de Heilige Familie genoemd.

Herders en Wijzen

Herders in de omringende velden worden door engelen op de hoogte gebracht van de bijzondere geboorte en komen het kindje als eersten aanbidden (Lc. 2). Later volgen nog wijzen of magiërs uit het Oosten. Zij zien een heldere ster aan de hemel verschijnen, die ze associëren met 'de Koning der Joden'. De wijzen volgen de ster, die uiteindelijk stil houdt boven de stal, de verblijfplaats van de Heilige Familie. Dan overhandigen de wijzen het kindje Jezus kostbare geschenken, en knielend brengen ze Hem hulde (Mt. 2).

Geboortedag van Jezus

De precieze geboortedag van Jezus is niet bekend. In het Westen is het feest van Kerstmis op 25 december geplaatst. Dat gebeurde met opzet, ter kerstening van het heidense feest van de winterzonnewende.

Winterzonnewende

Het licht van de zon was en is in veel natuurgodsdiensten de bron van het leven. De winterzonnewende op de Romeinen kalender vond plaats op 25 december. Dat is het moment dat de zon weer in kracht toeneemt: in de natuurgodsdiensten reden om het Nieuwe Leven te vieren. De winterzonnewende heette in het Romeinse Rijk de dies natalis solis invincti: 'geboortedag van de onoverwinnelijke zon'. De dag stond in het Romeinse Rijk in het teken van Mithras, een zonnegod die volgens de Perzische mythologie uit een maagd geboren was.

Mithras-feest wordt Jezus-feest

Het was de vroege katholieke Kerk een doorn in het oog dat de Mithras-cultus bleef bestaan. Om de zonnedienst eens en voor altijd te beëindigen besloot paus Julius I (337-352) rond het jaar 340 dat de christenen voortaan op de dies natalis solis invincti het geboortefeest van Jezus Christus moesten vieren. Christenen, zo meende Julius, behoren Hém te aanbidden als het Licht dat de duisternis voorgoed verjaagt en eeuwig leven schenkt.

Hardnekkige cultus

De zonnecultus zat diep bij het Romeinse volk. Vandaar dat kerkvader Augustinus (354-430) zich genoodzaakt zag om in een preek nogmaals te benadrukken: 'We vieren met Kerstmis niet de geboorte van de nieuw geboren zon, maar van Hem, die de zon geschapen heeft'. Nog weer iets later beklaagde paus Leo de Grote (440-461) zich er over, dat sommige christenen bij het betreden van de basiliek in de voorhof nog altijd plechtig de zon begroetten.

Oosterse Kerk

Vanuit het Westen vonden Kerstmis en de datum van 25 december in de loop van de vierde eeuw ook in het Oosten ingang. In de Oosterse Kerk werd de geboorte tot dan toe alleen hier en daar herdacht op het feest van de Openbaring des Heren, gevierd op 6 januari. De acceptatie van Kerstmis in het Oosten bezegelde in de ogen van velen de voorrang van de paus van Rome boven de patriarch van Constantinopel. Overigens duurde het nog geruime tijd voordat het feest van Kerstmis in het gehele Oosten was ingeburgerd. In Jeruzalem vond het bijvoorbeeld pas rond 550 ingang.

Geboortejaar van Jezus

Net als de geboortedag is ook het geboortejaar van Jezus Christus onbekend. Het wordt geplaatst tussen de jaren 8 en 4 van vóór de christelijke jaartelling. Men is hier op uit gekomen door de regeringsperioden van de verschillende Romeinse heersers die in de evangeliën worden genoemd, naast elkaar te houden. Het gaat daarbij om keizer Augustus, om Herodus de Grote, heerser van Judea, en om Quirinius, de bewindvoerder in Syrië.

Christelijke jaartelling

Het 'jaar 0' zou eigenlijk het geboortejaar van Jezus moeten zijn. Toch is dat niet het geval. De Romeinse abt Dionysius Exiguus die in 533 van paus Johannes I de opdracht kreeg om Jezus' geboortejaar vast te stellen, heeft namelijk een aantal fouten in zijn berekening gemaakt. Daardoor is de christelijke jaartelling eigenlijk niet correct.

Icon download file
Download